plakat igla nitka aktualny

REGULAMIN KONKURSU
Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”, zwanego dalej Konkursem, jest: Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z siedzibą w Brzozowie, adres ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369134, NIP: 6861684865, REGON: 180822283, tel. +48 794 681 461.
2. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”
3. Konkurs jest prowadzony na terenie całego Podkarpacia, przeznaczony dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. CEL KONKURSU

Wzbudzenie zainteresowania polskim folklorem, wzorami, motywami poprzez ukazanie ich piękna za pośrednictwem ubioru. Rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażliwości artystycznej młodzieży i dorosłych.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż dnia 15.10.2021 r.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
- samodzielnie uszyć dowolny element ubioru z wykorzystaniem regionalnego wzornictwa tj. z dodatkiem koronki klockowej lub haftu haczowskiego,

lub

- samodzielnie uszyć element ubioru, w którym należy użyć dowolne koronki lub hafty,
pracę należy dostarczyć do Organizatora Konkursu do 15.09.2021 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym (drogą pocztową lub osobiście na adres Stowarzyszenie Ludzi Twórczych ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel. 794 681 461)
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w prasie, materiałach promocyjnych, reklamowych, itp.
6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4 Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone
ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości z jego pracy konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych (Organizatora) oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.
9. Nadesłane prace konkursowe, które zdobędą wyróżnienia tj. I, II, III miejsca w każdej z kategorii stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi, pozostałe prace zostaną zwrócone Uczestnikom.
10. Uczestnikom konkursu za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
11. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
12. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na kolejnego na liście Uczestnika Konkursu.
13. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie do 15.10.2021 r. nagrody przepadają.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana w następujący sposób :
imię i pierwsza litera nazwiska wraz z miejscem zamieszkania w materiałach dotyczących podsumowania Konkursu m.in. www.slt-brzozow.pl /istnieje również możliwość umieszczenia nazwy szkoły lub innej placówki/.

V. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Spośród prawidłowo dostarczonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni dwunastu laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, wykorzystanie elementów regionalnego zdobnictwa.
2. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w październiku 2021 r. w Muzeum Regionalnym im. Fastnachta w Brzozowie (o dokładnym terminie wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie) i połączone będzie z otwartymi bezpłatnymi warsztatami haftu haczowskiego, koronki klockowej oraz z prezentacją prac i rozdaniem nagród.

VI. NAGRODY W KONKURSIE
Kategorie :

Osoby dorosłe

a) Odzież z dodatkiem haftu

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Lampa z lupą oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Lampa z lupą o wartości 300,00 zł/

b) Odzież z dodatkiem koronki

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

Młodzież ze szkół średnich

a) Odzież z dodatkiem haftu
1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Lampa z lupą "4 w jednym" oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł /
3- Miejsce /Lampa z lupą "3 w jednym" o wartości 300,00 zł/

b) Odzież z dodatkiem koronki

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

VII. KOMISJA KONKURSOWA

Do Jury Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora m.in. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Burdy w dziedzinie
projektowania odzieży.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.slt-brzozow.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
3.W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 5.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, ze względu na sytuację epidemiczną kraju, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.slt-brzozow.pl
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

 

--------------------------NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ -------------------------

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

1. Imię......................................................................................................

2. Nazwisko..........................................................................................

3. Numer telefonu..............................................................................

4. Adres e-mail:..................................................................................

5. Adres zamieszkania...................................................................

................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik (jeśli dotyczy)

...........................................................................................................

............................................................................................................

7. Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego* (imię, nazwisko, nr telefonu)
....................................................................................................................................................................

8. Opis kreacji ......................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

*Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego uzupełniają niepełnoletni uczestnicy konkursu

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Stowarzyszenia Ludzi Twórczych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie, ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel 794 681 461
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Konkursie pt.„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze” i przetwarzane będą przez okres niezbędny w związku z realizacją Konkursu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator Konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania bądź usunięcia danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, fakt ten uniemożliwi otrzymanie nagrody w Konkursie.

..............................................................................
Podpis Uczestnika Konkursu /lub opiekuna prawnego/