KONKURS "Igłą i nitką - elementy sztuki ludowej w ubiorze"

plakat igla nitka aktualny

REGULAMIN KONKURSU
Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”, zwanego dalej Konkursem, jest: Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z siedzibą w Brzozowie, adres ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369134, NIP: 6861684865, REGON: 180822283, tel. +48 794 681 461.
2. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”
3. Konkurs jest prowadzony na terenie całego Podkarpacia, przeznaczony dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. CEL KONKURSU

Wzbudzenie zainteresowania polskim folklorem, wzorami, motywami poprzez ukazanie ich piękna za pośrednictwem ubioru. Rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażliwości artystycznej młodzieży i dorosłych.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż dnia 15.10.2021 r.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
- samodzielnie uszyć dowolny element ubioru z wykorzystaniem regionalnego wzornictwa tj. z dodatkiem koronki klockowej lub haftu haczowskiego,

lub

- samodzielnie uszyć element ubioru, w którym należy użyć dowolne koronki lub hafty,
pracę należy dostarczyć do Organizatora Konkursu do 15.09.2021 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym (drogą pocztową lub osobiście na adres Stowarzyszenie Ludzi Twórczych ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel. 794 681 461)
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w prasie, materiałach promocyjnych, reklamowych, itp.
6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4 Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone
ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości z jego pracy konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych (Organizatora) oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.
9. Nadesłane prace konkursowe, które zdobędą wyróżnienia tj. I, II, III miejsca w każdej z kategorii stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi, pozostałe prace zostaną zwrócone Uczestnikom.
10. Uczestnikom konkursu za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
11. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
12. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na kolejnego na liście Uczestnika Konkursu.
13. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie do 15.10.2021 r. nagrody przepadają.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana w następujący sposób :
imię i pierwsza litera nazwiska wraz z miejscem zamieszkania w materiałach dotyczących podsumowania Konkursu m.in. www.slt-brzozow.pl /istnieje również możliwość umieszczenia nazwy szkoły lub innej placówki/.

V. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Spośród prawidłowo dostarczonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni dwunastu laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, wykorzystanie elementów regionalnego zdobnictwa.
2. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w październiku 2021 r. w Muzeum Regionalnym im. Fastnachta w Brzozowie (o dokładnym terminie wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie) i połączone będzie z otwartymi bezpłatnymi warsztatami haftu haczowskiego, koronki klockowej oraz z prezentacją prac i rozdaniem nagród.

VI. NAGRODY W KONKURSIE
Kategorie :

Osoby dorosłe

a) Odzież z dodatkiem haftu

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Lampa z lupą oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Lampa z lupą o wartości 300,00 zł/

b) Odzież z dodatkiem koronki

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

Młodzież ze szkół średnich

a) Odzież z dodatkiem haftu
1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Lampa z lupą "4 w jednym" oraz przybory hafciarskie o wartości 400,00 zł /
3- Miejsce /Lampa z lupą "3 w jednym" o wartości 300,00 zł/

b) Odzież z dodatkiem koronki

1- Miejsce /Maszyna do szycia o wartości 550,00 zł/
2- Miejsce /Manekin oraz przybory krawieckie o wartości 400,00 zł/
3- Miejsce /Profesjonalne żelazko z generatorem pary o wartości 300,00 zł/

VII. KOMISJA KONKURSOWA

Do Jury Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora m.in. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Burdy w dziedzinie
projektowania odzieży.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.slt-brzozow.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
3.W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 5.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, ze względu na sytuację epidemiczną kraju, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.slt-brzozow.pl
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

 

--------------------------NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ -------------------------

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

1. Imię......................................................................................................

2. Nazwisko..........................................................................................

3. Numer telefonu..............................................................................

4. Adres e-mail:..................................................................................

5. Adres zamieszkania...................................................................

................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik (jeśli dotyczy)

...........................................................................................................

............................................................................................................

7. Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego* (imię, nazwisko, nr telefonu)
....................................................................................................................................................................

8. Opis kreacji ......................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

*Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego uzupełniają niepełnoletni uczestnicy konkursu

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Stowarzyszenia Ludzi Twórczych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie, ul. Pocztowa 8, 36-200 Brzozów, tel 794 681 461
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Konkursie pt.„Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze” i przetwarzane będą przez okres niezbędny w związku z realizacją Konkursu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator Konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania bądź usunięcia danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, fakt ten uniemożliwi otrzymanie nagrody w Konkursie.

..............................................................................
Podpis Uczestnika Konkursu /lub opiekuna prawnego/

 

Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie

górale 2góralegorale maly

Dnia 12 października br. na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych przyjechała do Brzozowa 20 osobowa grupa osób zrzeszona w Stowarzyszeniu Górali Popradzkich w Starym Sączu wraz z Wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w sierpniu br. w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej” (dofinansowanie na ten wyjazd otrzymaliśmy z Powiatu Brzozowskiego).

Nasze rękodzieło wzbudziło ogromne zainteresowanie zwiedzających (było ponad 120 międzynarodowych stoisk wystawienniczych) oraz Władz Starego Sącza. W trakcie imprezy wymieniliśmy kontakty z organizacjami pozarządowymi i zaprosiliśmy do odwiedzenia naszego Regionu.

Spotkania tego typu są szansą na rozwój współpracy nie tylko pomiędzy organizacjami, ale również między miastami, co może zaowocować wspólnymi projektami, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, itp.

Wizyta organizacji pozarządowej rozpoczęła się od spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera, które otworzył Burmistrz Brzozowa Pan Szymon Stapiński. Goście obejrzeli film promujący nasz piękny Region, otrzymali materiały promocyjne naszej gminy. W trakcie spotkania nasi członkowie przedstawili gościom swoje pasje, talenty, gdyż w Starym Sączu była nas niewielka grupa.

Uczestnicząc w dobrze zaplanowanej wizycie studyjnej w Brzozowie, Mieszkańcy Starego Sącza mieli możliwość zwiedzenia Bazyliki Mniejszej wraz z przewodnikiem Panem Stefanem Czarneckim – emerytowanym nauczycielem historii, który również wcześniej współpracował z nami w wydarzeniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Następnie pokazaliśmy gościom Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, po którym oprowadziła nas Pani Agnieszka Adamska p.o. Dyrektora Muzeum.

Wizyta studyjna to, w najprostszej wersji, odwiedziny w organizacji, instytucji lub miejscu, które chcemy bliżej poznać, by zrozumieć jego sposób funkcjonowania i ofertę.
Wizyta w naszym mieście miała służyć, przede wszystkim poznaniu działań doświadczonej organizacji, zwiedzeniu miasta i okolic oraz wymianie doświadczeń.

Nasze Stowarzyszenie posiada otwartość do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo łączy nas pasja. To także organizacja, która umie patrzeć na siebie całościowo: nie zatrzymuje się tylko na ideach, to organizacja wiarygodna, pracująca na swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie. I zawsze pamięta, jaki jest jej główny cel działania.

Wielką zaletą naszej organizacji jest też umiejętność budowania relacji lokalnych, tworzenia środowiska wokół pomysłu, skupiania uwagi społecznej. Potrafimy uruchomić mechanizmy wzajemnej pomocy, które powodują, że całkowity „zysk – rezultat” działań jest czasem dużo większy, niż pierwotnie planowany. Umiemy obudzić i wykorzystać potencjał ludzkiej chęci pomocy innym, dzięki swojej autentyczności i gromadzonemu w społeczeństwie kapitałowi zaufania, ale też dzięki swojej kreatywności.

Podsumowując, wizyta była bardzo owocna i pokazała, że przy odrobinie determinacji można przyciągać turystów, taka też jest m.in. rola naszego Stowarzyszenia.

Korzystając okazji chcielibyśmy podziękować Panu Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.

Małgorzata Chmiel
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie
Zdjęcia: Piotr Bolanowski

Sądecki Jarmark Rzemiosła z udziałem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

Już jedenasty raz, w grodzie świętej Kingi odbywał się Starosądecki Jarmark Rzemiosła. Impreza w unikatowej scenerii średniowiecznego rynku w nadpopradzkim miasteczku. Na tą międzynarodową dwudniową imprezę w Starym Sączu zaproszenie otrzymało również Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa.

Stary Sącz był przez wieki silnym ośrodkiem rzemiosła. Te tradycje przypomina obecnie Starosądecki Jarmark Rzemiosła, w którym w br. uczestniczyło około 120 rzemieślników z najodleglejszych zakątków Polski oraz z zagranicy.

Jako, że Stary Sącz leży na pograniczu, gdzie mieszają się kultury, smaki i obyczaje, na imprezie nie zabrakło kuchni węgierskiej, rumuńskiej i słowackiej, którą oczywiście kosztowaliśmy. Przepiękne międzynarodowe stoiska oraz program artystyczny w wykonaniu Górali z Transylwanii, wzbudziły w nas niesamowite przeżycia. Nawiązaliśmy wiele kontaktów, które w kolejnych latach przyniosą efekty w postaci zaproszeń na pokazy rękodzieła, warsztaty, wizyty studyjne.

Nasze podkarpackie rękodzieło spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, a pokazy jego wykonywania przez rękodzielników skupionych w stowarzyszeniu przykuwały uwagę zwiedzających.

Jesteśmy piękną wizytówką naszego regionu, niejednokrotnie doceniani w Polsce, również teraz w Starym Sączu otrzymaliśmy wiele ciepłych słów oraz wyróżnienie z rąk Burmistrza za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej...”.

W wyjeździe uczestniczyli : Stefania Bąk , Wanda Brach, Małgorzata Chmiel, Anna Głąb, Grażyna Hanus, Katarzyna Kaczor, Katarzyna Kudła, Dorota Leń, Krystyna Łobaza, Ryszard Marciniec, Anna Pojnar, Tadeusz Pindyk, Adam Pobidyński, Maria Szajna, Czesława Witek, Marta Władyka, Barbara Wójcik.

Stowarzyszenie działa już od 9 lat, skupia rękodzielników i artystów z Podkarpacia, promuje na terenie kraju te pięknie i misternie wykonane wyroby artystyczne, przyczyniając się również do rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, które czerpią z naszych doświadczeń.

Wyjazd do Starego Sącza na prezentacje, był możliwy dzięki częściowemu dofinansowaniu przedsięwzięcia z budżetu Powiatu Brzozowskiego.

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

Małgorzata Chmiel

1

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na "Święcie Jesieni" w Kazimierzu Dolnym 22.09.2019

22 września na placu nad Wisłą przy Oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym odbyło się coroczne Święto Jesieni. W programie tradycyjnie już od lat odbyły się prezentacje produktów regionalnych i rękodzieła, koncerty, występy i wiele innych atrakcji.

Święto Jesieni to impreza organizowana od dwudziestu lat, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i lokalnej społeczności oraz oczywiście wystawców. Na zwiedzających czekały również liczne konkursy i działania o charakterze edukacyjnym. Do udziału w imprezie zostali zaproszeni lokalni twórcy ludowi, goście z innych regionów Polski oraz kapele z terenu Lubelszczyzny, które nadały wydarzeniu niepowtarzalny charakter. Stowarzyszenie już po raz czwarty zostało zaproszone do Kazimierza z uwagi na oryginalne podkarpackie rękodzieło. Święto Jesieni, nawiązujące do tradycji dożynek, jest znakomitą okazją do promocji regionów. W bogatym programie imprezy były m.in. prezentacje projektów Komisji Europejskiej „Polska Wieś w Europie”, konkurs na najpiękniejsze stoisko, przegląd kapel i zespołów ludowych.

Wyjazd do Kazimierza Dolnego na prezentacje, był możliwy dzięki częściowemu dofinansowaniu przedsięwzięcia z budżetu Powiatu Brzozowskiego.

IMG 1358IMG 1356członkowie SLTrzeźby Tadeuszaikony

Dni tradycji i kultury na pożegnanie lata 8 września 2019 r.

https://brzozow24.pl/dni-tradycji-i-kultury-na-pozegnanie-lata-video-foto-7731/

 

W dniu 08 września br., na stadionie MOSiR w Brzozowie odbyło się podsumowanie projektu „Dni tradycji i kultury ziemi brzozowskiej” oraz pożegnanie lata.

W ramach projektu przeprowadzono 9 warsztatów tematycznych w których łącznie uczestniczyło 180 osób. Odbyły się;

warsztaty haftu krzyżykowego,
warsztaty bibułkarstwa,
warsztaty ceramiczne,
warsztaty koronki szydełkowej,
warsztaty tradycji naszych prababć,
warsztaty haftu haczowskiego,
warsztaty mini festiwal naleśnika,
warsztaty produkcji bombek choinkowych i kartek okolicznościowych oraz
warsztaty „Regionalne wypieki w nowoczesnej formie”.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Brzozowskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem „Grupa Dobra Myśl” z Grabownicy Starzeńskiej oraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Starej Wsi przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie Pani Małgorzaty Chmiel, które aktywnie brało udział przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji warsztatów.

Nad przebiegiem imprezy na scenie nadzorowała Agnieszka Wójcik-Gdula, która zaprosiła do wspólnej zabawy. Rozpoczęciem imprezy były zawody o tytuł „Brzozowskiego sportsmena(-ki)”. W skład zawodów wchodziło sześć konkurencji sprawnościowych oraz test wiedzy o sporcie: bieg na dystansie 800m, skok w dal, pchnięcie kula, tor przeszkód piłka nożna, tor przeszkód koszykówka, podciąganie się na drążku. Najlepszym sportowcem została osoba która zgromadziła najwięcej punktów. Został nim Piotr Garbiński. Drugie miejsce zdobył Oskar Olejarski, natomiast trzecie miejsce uzyskał Michał Komski. Osoby, które stanęły na podium zostały nagrodzone nagrodami i pucharami, wręczonymi przez Posła na Sejm Adama Śnieżka, Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz Zastępcę Burmistrza Przemysława Lenia. Przed południem odbył się mecz II Kolejki „Podkarpackiej Ligii Żaka Starszego”. Podsumowanie projektu był przegląd kapel ludowych „Przysietczanie”, „Młoda Przepióreczka”, „Graboszczanie” , „Pogórzanie” oraz pokazy taneczne i wokalne. Kolejną dawką emocji piłkarskich był występ osób z niepełnosprawnością, gdzie każda jednostka walczyła o „Puchar Burmistrza Brzozowa”. Najlepszym zespołem okazał się ŚDS z Kąkolówki, tuż za nimi znaleźli się podopieczni z Dynowa, a trzecie miejsce przyznano drużynie z Brzozowa. Gwiazdą wieczoru był występ zespołu „Karczmarze”. W ich wykonaniu można usłyszeć melodie polskie, ukraińskie, słowackie, węgierskie, bałkańskie oraz żydowskie. W skład zespołu wchodzą: Tomasz Pyzik (skrzypce), Tomasz Pisaniak (akordeon), Łukasz Cycak (kontrabas) Stanisław Tadla (cymbały rzeszowskie i gitara), Monika Konieczny (skrzypce) oraz Szymon Tadla (cymbały rzeszowskie). Podsumowaniem pożegnania lata była potańcówka w stylu lat 80’ i 90’ , a następnie dyskoteka z DJ-EM Tomkiem. Dla dzieci i młodzieży udostępniono strefę zabaw, festiwal baniek mydlanych oraz w pełnych godzinach można było skorzystać z wyrzutu kolorów holi. Podczas imprezy można było skorzystać z degustacji regionalnych produktów i dobrego „jedzonka” w strefie gastronomicznej. Nie zabrakło również licznych wystawców z ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy realizujących w szczególności zadania w zakresie wsparcia, budowania sieci oparcia społecznego, przygotowujących do życia w społeczeństwie oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych .

zabawki z drewna

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty rękodzieła

Zaproszenie na warsztaty jpg

Zapraszamy do głosowania na wydarzenie w Brzozowie

tesco

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w międzynarodowym projekcie "ARTISTIC" 11.03.2019 r.

6 marca 2019 r. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulturowe jako ważny element lokalnego i regionalnego rozwoju”, której organizatorem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z t2i Technology Transfer and Innovation z Włoch, którzy wraz z dziesięcioma innymi instytucjami i podmiotami z ośmiu regionów Europy Centralnej tworzą partnerstwo projektu „ARTISTIC”. Konferencję objęli patronatem honorowym Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Celem tego wydarzenia była prezentacja działań projektu „ARTISTIC”, wypracowanych w jego ramach narzędzi oraz inauguracja działań pilotażowych służących wsparciu twórców i podmiotów działających w obszarze niematerialnego dziedzictwa kulturowego pod kątem zwiększania ich świadomości i wiedzy w zakresie sposobów promocji, ochrony własności intelektualnej, tworzenia biznes planów i możliwości pozyskania finansowania na inicjatywy z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działania te mają pomóc depozytariuszom niematerialnego dziedzictwa kulturowego w podtrzymaniu, promocji i zapewnieniu trwałości projektów podejmowanych w tym obszarze tematycznym.

Tematyka konferencji obejmowała znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla lokalnego i regionalnego rozwoju z punktu widzenia badaczy – etnografów, aspekty dotyczące wsparcia dziedzictwa kulturowego w regionie podkarpackim przy wykorzystaniu finansowania publicznego oraz społecznościowego, co zostało pokazane w oparciu o działania polskich platform crowdfundingowych.

Bardzo ważną częścią konferencji była prezentacja trzech dobrych praktyk województwa podkarpackiego w zakresie łączenia tradycji z aktywnością biznesową. Przykłady aktywności twórców lir korbowych - Pana Stanisława Wyżykowskiego i Pana Stanisława Nogaja, Medynii jako dawnego zagłębia garncarskiego oraz Bractwa Flisackiego p.w. Św. Barbary pokazały, że to żywe niematerialne dziedzictwo kulturowe może być podtrzymywane z pasją i zaangażowaniem w innowacyjny sposób poprzez prowadzoną aktywność zarobkową bez uszczerbku dla lokalnej, czy regionalnej tradycji.

Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu „ARTISTIC” (pełna nazwa „Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions”), realizowanego z 3 Priorytetu Programu INTERREG CENTRAL EUROPE i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach tego programu.

Małgorzata Chmiel Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie53378603 2106416509452379 3860485453694107648 o53265497 2106416502785713 8734740148824047616 n

Brzozowskie Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na Kiermaszu Świątecznym w Krośnie

W niedzielę 16 grudnia w RCKP odbył się kiermasz świąteczny, który jak co roku cieszył się ogromną popularnością. Śpiew kolęd sprawił, że wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt.

Było w czym wybierać. Świąteczne stroiki, ozdoby choinkowe, szopki, koronki, ciasta i potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, regionalne wędliny i pieczywa, a wśród tej pięknej różnorodności rękodzieło członków Stowarzyszenia. Tym razem w Krośnie swoje ozdoby świąteczne prezentowały Panie : Stefania Bąk z Przysietnicy, Wanda Brach z Brzozowa, Małgorzata Chmiel z Brzozowa, Anna Głąb z Trześniowa, Grażyna Hanus z Brzozowa, Krystyna Łobaza z Brzozowa, Zofia Rzepka z Przysietnicy, Maria Szajna z Haczowa. Odwiedzający Kiermasz byli zachwyceni naszymi wyrobami, były wywiady dot. m.in. tradycji świątecznych…tego typu wyjazdy to świetna promocja regionu brzozowskiego.

Korzystając z okazji chciałabym w imieniu Zarządu przekazać naszym Sympatykom świąteczne życzenia…

Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój,

Dzieciątko małe w żłóbku już leży,

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności życzę roku pełnego radości.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowiekkierkiermaszkierrr

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na „VII Hubertusie” w Krynicy Zdroju

6-7 października odbył się już „VII Hubertus Krynicki” Okręgu Nowosądeckiego. Podczas dwudniowego święta myśliwi i leśnicy zaprezentowali kulturę, tradycje oraz zwyczaje łowieckie. „Hubertus” to święto myśliwych, organizowane na początku sezonu jesienno-zimowego. Patronuje mu święty Hubert (stąd nazwa), którego kult w Polsce sięga XVIII wieku.

Podczas tego wydarzenia działo się wiele…m.in.: Zawody “Kryształowy Puchar Burmistrza Krynicy – Zdroju” na Strzelnicy Myśliwskiej “U Leśników” LZD Krynica, pokaz produktów regionalnych, koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej z udziałem aktorów z Teatru Nowego w Nowym Sączu, Uroczysta Hubertowska Msza Święta z poświęceniem i nadaniem sztandaru Nowosądeckiego Okręgu PZŁ, występ Orkiestry Reprezentacyjnej I Kompanii Honorowej Straży Granicznej, występ Zespołu CIUPAGA z Łącka, promocja wyrobów z dziczyzny i kuchni regionalnej, występ cherleaderek oraz mnóstwo innych atrakcji.

W prezentacjach wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia :

Stefania Bąk z Przysietnicy

Wanda Brach z Brzozowa

Małgorzata Chmiel z Brzozowa

Anna Głąb z Trześniowa

Grażyna Hanus z Brzozowa

Katarzyna Kudła z Domaradza

Dorota Leń z Przysietnicy

Krystyna Łobaza z Brzozowa

Tadeusz Pindyk z Dynowa

Anna Pojnar z Haczowa

Adam Pobidyński z Brzozowa

Maria Szajna z Haczowa

Marta Władyka z Przysietnicy

Barbara Wójcik z Golcowej

Stowarzyszenie mogło wziąć udział w tym wydarzeniu dzięki wsparciu Powiatu Brzozowskiego.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczychhuhubhuberthubertus